PROJEKTY ZREALIZOWANE
PROJEKTY W TRAKCIE ROZWOJU
GHELAMCO POLAND
Plac Europejski 1
Warsaw Spire, 41st floor
00-844 Warsaw
Phone: + 48 22 455 16 00
Fax: + 48 22 455 16 10
Email: poland@ghelamco.com
Sales Office Foksal 13/15
Phone: 600 113 113
Email: contact@foksal1315.com
PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PRZEDSTAWIONYCH PONIŻEJ WARUNKÓW DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ I ZAMIESZCZONYCH NA NIEJ INFORMACJI.

Prospekt emisyjny podstawowy sporządzony w związku z: (i) ofertami publicznymi obligacji spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka) realizowanymi w ramach II Publicznego Programu Emisji i dopuszczeniem obligacji do obrotu na rynku regulowanym w ramach platformy Catalyst oraz (ii) dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym w ramach platformy Catalyst obligacji Spółki emitowanych na podstawie II Publicznego Programu Emisji poza ofertami publicznymi, został zatwierdzony w dniu 13 listopada 2014 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce. Obligacje będą emitowane w seriach oraz oferowane na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie, Ostatecznych Warunkach Oferty oraz Ostatecznych Warunkach Emisji. Szczegółowe informacje dotyczące liczby obligacji emitowanych i oferowanych w ramach danej serii oraz terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji zawierać będą Ostateczne Warunki Oferty.  

Prospekt nie zawiera wszystkich informacji niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponieważ ostateczne warunki emisji oraz ostateczne warunki oferty obligacji zostaną określone dopiero w odpowiednich Ostatecznych Warunkach Emisji oraz Ostatecznych Warunkach Oferty i nie są znane w momencie publikacji Prospektu. Nie należy podejmować decyzji inwestycyjnej przed zapoznaniem się z Ostatecznymi Warunkami Emisji oraz Ostatecznymi Warunkami Oferty dotyczącymi odpowiednich emisji obligacji oraz z wszelkimi aneksami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu.

Elektroniczna wersja prospektu emisyjnego podstawowego publikowana jest zgodnie z art. 45 i art. 47 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) na stronie internetowej Spółki (http://ghelamco.com/site/w/investor-relations-poland.html). 

Oferta publiczna jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej). Ani spółka, ani żaden inny podmiot działający w jej imieniu lub na jej rzecz nie podjął ani nie podejmie w przyszłości żadnych działań, które mogłyby zostać uznane za ofertę publiczną papierów wartościowych Spółki objętych niniejszym Prospektem w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską.

Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zamieszonych na tych stronach sieci Internet. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Oświadczam, że nie jestem rezydentem amerykańskim (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z roku 1933 r. (U.S. Securities Act 1933) i nie reprezentuję, ani nie działam na rachunek, takiej osoby. Obecnie nie znajduję się terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

Wszystkie terminy pisane wielką literą, a niezdefiniowane w niniejszym oświadczeniu, mają znaczenie nadane im w Prospekcie. 

Uwaga: poprzez akceptację niniejszego zastrzeżenia potwierdzają Państwo zapoznanie się z tym zastrzeżeniem, potwierdzają prawdziwość podanych wyżej oświadczeń i wyrażają zgodę na zawarte w nim ograniczenia.
Top